• De vogelliefhebberij in recessie ! ! !

  Reeds mijn ganse leven ben ik een fervent vogelliefhebber en met mijn 73 jaar heb ik reeds aardig wat ervaring in het reilen en zeilen van deze hobby. Na de tweede wereldoorlog en vooral tijdens de periode 1950 – 1980 kende de vogelliefhebberij in al zijn vertakkingen een enorme groei en bloei. Ten alle kante in ons Vlaamse land rezen ornithologische verenigingen en maatschappijen als paddestoelen uit de grond en aan leden en bestuursleden was er geen gebrek. Tijdens de lente en zomer hadden, in het bijzonder in bijna iedere West en/of Oost-Vlaamse gemeente, tal van vinkenzettingen plaats. Telkens met een ganse meute deelnemers. Tijdens de herfst- en wintermaanden kon iedere geïnteresseerde iedere week aan één of meerdere vogeltentoonstelling(en) deelnemen of bezoeken. Uitbaters van horecazaken stonden in de rij om met open armen een vereniging of maatschappij onderdak te geven. Sponsering werd met gulle hand bedeeld want geven en nemen waren en zijn nog steeds onafscheidelijk met elkaar verbonden en dit laatste doet de kassa rinkelen.

  "Opkomst, bloei en verval" zijn door de eeuwen heen een bekende in de geschiedenis van de mensheid. In de vogelliefhebberij hebben wij de georganiseerde opkomst gekend onmiddellijk voor en na wereldoorlog 2, de bloei in hoofdzaak tijdens en na de golden sixties en het verval sedert de laatste decennia. Tal van verenigingen en/of maatschappijen geven er ieder jaar de brui aan en voor diverse anderen staat het water hen aan de lippen. Hoge leeftijd, gezondheidsproblemen, sterfgevallen en vooral het gebrek aan vervanging door de jongere generaties liggen in hoofdzaak aan de basis van de teloorgang van de hobby. Beterschap in deze penibele toestand is helemaal niet in zicht. Enkele dagen geleden was ik te gast op het feest van het 75-jarig bestaan van de vinkenmaatschappij de Vrije Lattezangers-Tielt. Helaas betekende dit feest meteen het einde van deze eens zo bloeiende vinkenmaatschappij, dit door gebrek aan opvolging van leden en bestuur. In alle gelederen van het verenigingsleven, met de vogelliefhebberij en de duivensport in het bijzonder, horen wij het zelfde probleem. De ouderen stoppen of zijn er niet meer en de jongeren hebben weinig of geen interesse.

  Alle hoofdverantwoordelijken van alle vogelliefhebbers-federaties zoeken koortsachtig naar een oplossing om aan dit netelig probleem het hoofd te bieden, maar een oplossing ligt zomaar niet voor de hand. Zelfs de ganse wereldeconomie deelt in de recessie en tal van ondernemingen worden genoodzaakt om door ver doorgedreven saneringen en reorganisaties hun bedrijf verder rendabel te houden.

  Saneringen en reorganisaties worden eveneens voor de vogelliefhebberfederaties in de nabije toekomst haast onafwendbaar. Hopen dat het tij zal keren door alles te laten zoals het reeds jaren was, is ijdele hoop. Men zal voor de nabije toekomst onvermijdelijk maatregelen en misschien zelfs onpopulaire maatregelen moeten nemen om het hoofd boven water te houden.

  Wat de vinkensport betreft stel ik mij de vraag of de tijd niet dringt voor de erkende federatie s zoals AVIBO en VIMIBEL om nog nauwer met elkaar samen te werken zonder afbraak te plegen op elkanders autonomie. Ieder nuchterdenkend vinkenier is er zich van bewust dat het niet goed gaat met de hobby en hebben de mond vol van samenwerking en solidariteit. Helaas na al deze mooie intenties laten concrete resultaten steeds maar op zich wachten en verzinkt alles steeds dieper in een toestand van onzekerheid. Is de tijd niet gekomen dat gewesten en maatschappijen zelfs over elkanders grenzen heen gaan overleggen, dit overeenkomstig statuten en reglementen, hoe zij het samen kunnen redden. De zettingen tijdens de weekdagen halen in de meeste gevallen nog steeds een behoorlijk aantal deelnemers, dit in tegenstelling tot bepaalde zondagvoormiddag zettingen. Zou het niet mogelijk zijn om de zondagvoormiddag beurtelings met meer dan één maatschappij te samen te spelen, met het behoud voor ieder maatschappij, om autonoom hun eigen klassement op te maken.

  Lokaalhouders zien met lede ogen en met een onbehagen gevoel door het te geringe aantal deelnemers hun inkomsten dalen, terwijl hun onkosten steeds maar blijven stijgen. Een aangepast lokaal vinden en behouden wordt in de toekomst voor vele maatschappijen geen eenvoudige opgave. Alle vogelliefhebberfederaties hebben het moeilijk om hun inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden, vooral de uitgave van een maand of weekblad wordt voor hen een zware administratieve en financieele dobber. De lid- en eventuele abonnementsgelden, zoals in dit geval het AVIBO sportblad, steeds maar verhogen biedt geen oplossing want dit doet het aantal leden en abonnees steeds verder dalen. Het gebruik van digitalisering in alle mediakanalen dringt zich op en het oordeelkundig gebruik hiervan moet eveneens overwogen worden voor de vinkensport.

  Ik ben er mij van bewust dat ik met deze voorstellen tal van banbliksems naar het hoofd zal krijgen, maar dat neem ik er met de glimlach bij. Wat zin heeft het om de spreuk te blijven huldigen van "De ene zijn dood is de andere zijn brood"? Met andere woorden wat voor zin heeft het om de eigen rangen versterkt te zien door de teleurgang van andere maatschappijen. Samenwerking en zelfs fusies onder gewesten en maatschappijen worden naar ik vermoed onafwendbaar, want verder werken met steeds kleinschaliger groepen verzwakt alle gelederen. Vrienden-vinkeniers, met of zonder een leidinggevende functie, werp dat oude en totaal voorbijgestreefd juk van u af. Aanvaard dat vernieuwing en aanpassing, overeenkomstig de noden van deze tijd, ook in onze sport onafwendbaar zijn geworden.
  Sportieve en gezonde concurrentie mag er zijn, ieder rechtschapen vinkenier ijvert ten beste van eigen gelederen, maar ongezonde rivaliteit met het oog op eigen belang en dit ten schade van anderen, staat gelijk met sportieve broedermoord. Het spreekt voor zich dat ieder maatschappij zijn autonomiteit wenst te behouden, en dit met recht en reden, maar mits grondig overleg tussen alle betrokken partijen moet een nauwe samenwerking mogelijk worden. Wie ben ik om anderen de les te spellen, maar als iedereen blind blijft voor de realiteit helpt dit ons geen stap vooruit. AVIBO zag zich de laatste jaren geplaatst voor tal van grote uitdagingen. Denk maar even terug aan de afschaffing van de wettelijke bevoorrading en het kweekproject. Uitdagingen die zij met glans hebben doorstaan. Nieuwe uitdagingen zoals hierboven vermeldt dienen zich aan en ook voor deze kan en zal er een oplossing moeten komen. Volledig persoonlijk durf ik hier te stellen: Mijne heren leden van de Raad van Bestuur, heren gewestleiders en bestuursleden van de maatschappijen, laat u niet verleiden tot struisvogelpolitiek want er is nog heel veel werk aan de winkel.

  Artikel ingezonden door Walter Vandevoorde
 • Kalender

 • Kweeksoftware: ZooEasy

 • Nieuwe Artikels

 • Recent geziene leden : 0

  There are no visitors to list at this moment.
Over Vinkenier.Be
Na registratie & activatie heeft u toegang tot het volledige forum, artikels, de mailbox (open 24/7), babbelbox (open 24/7),... Registratie is geheel gratis en u krijgt de volledige toegang tot heel veel nuttige informatie!
Uw speelkalender, vergadering of tentoonstelling kan geheel gratis opgenomen worden in onze kalender. Stuur ons alle gegevens door en wij zorgen dat alles wordt opgenomen in het overzicht.
U kan de uitslagen van uw wedstrijden naar ons doorsturen. We plaatsen de uitslag gratis voor u online bij het deel van de downloads dat we voor uw maatschappij hebben voorzien.
Gelieve alle gegevens te sturen naar kalender@vinkenier.be.
Leden die problemen ondervinden met de nieuwe website kunnen contact opnemen met de beheerder van Vinkenier.Be via het gekende e-mailadres info@vinkenier.be
Volg ons via...
Sponsored by
Pinano Computers